راهنمای آماده سازی تصویر

بازگشت

داوطلب گرامي

هر داوطلب بايد يک تصوير ديجيتال آماده کرده و در وب سايت آپلود کند. در اين خصوص لطفا موارد ذيل را مد نظر داشته باشيد:

 1. فايل عکس داوطلب بايد با فرمت JPEG باشد.
 2. عکس داوطلب بايد حداقل 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد. عکس های بزرگ تر توسط سامانه ریسایز می شوند
 3. تصوير داوطلب بايد داراي زمينه روشن باشد. تصاوير داراي زمينه تيره قابل قبول نمي باشند.
 4. تصوير داوطلب بايد واضح و شفاف بوده و روي آن اثر مهر و يا نوشته نباشد.
 5. تصوير بايد تنها شامل چهره داوطلب باشد. داوطلب مجاز به ارسال تصوير کپي شناسنامه يا گواهينامه رانندگي به جاي تصوير خود نمي باشد.
 6. تصوير نبايد داراي حاشيه هاي زائد خالي باشد.
 7. تصوير بايد در وضعيت صحيح و بدون چرخش 90 يا 180 درجه باشد.

داوطلب مي بايست تصوير خود را با توجه به شرايط فوق الذکر و با استفاده از نرم افزارهاي ويرايش تصوير آماده کند.

لطفا شرايط ذکر شده را در آماده سازي فايل تصوير به دقت رعايت کنيد. در صورتيکه شرايط مورد نياز در عکس لحاظ نشده باشد، تصوير پذيرفته نمي شود.

مثال هايي از فايل هاي تصوير صحيح و ناصحيح:

Incorrect Size
 1. اندازه نادرست
  اين تصوير 400 پيکسل عرض و 450 پيکسل ارتفاع دارد، در حاليکه بايد 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد.
Incorrect Border
 1. حاشيه زائد
  اين تصوير داراي حاشيه خالي زائد است. فايل تصوير آماده شده بايد فاقد هر گونه حاشيه باشد.
 2. اندازه نادرست
  This اين تصوير 224 پيکسل عرض و 299 پيکسل ارتفاع دارد، در حاليکه بايد 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد.
Incorrect Direction
 1. تصوير در وضعيت ناصحيح
  اين تصوير 90 درجه چرخيده است که مورد قبول نمي باشد.
 2. اندازه نادرست
  This اين تصوير 224 پيکسل عرض و 299 پيکسل ارتفاع دارد، در حاليکه بايد 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد.
Dark Background
 1. زمينه تيره
  اين تصوير داراي زمينه تيره است که براي چاپ بر روي کارت مناسب نيست. تصوير بايد داراي زمينه روشن باشد.
 2. اندازه نادرست
  اين تصوير 180 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع دارد، در حاليکه بايد 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد.
Incorrect File Format
 1. فرمت فايل نادرست
  اين تصوير داراي فرمت فايل GIF است که مورد قبول نمي باشد. فرمت فايل تصوير داوطلب بايد JPEG باشد.
 2. اندازه نادرست
  اين تصوير 224 پيکسل عرض و 299 پيکسل ارتفاع دارد، در حاليکه بايد 160 پيکسل عرض و 240 پيکسل ارتفاع داشته باشد.
Correct
 1. تصوير مورد قبول
  اين تصوير داراي کليه شرايط مورد نظر بوده و مورد قبول است.